Služba Senata

 

Shodno članu 50. Poslovnika o radu Senata Prijestonice (Broj: 01-1/5-15 od 04.06. 2015. godine)i članu 6. Odluke o konstituisanju Senata Prijestonice ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 26/09 od 05.08.2009, 20/10 od 31.05.2010, 10/11 od 24.03.2011) stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Senata obavlja Služba Senata kojom rukovodi Sekretar.

Službu Senata Prijestonice čine: Sekretar Senata, tehnički sekretar i kurir/vozač.

Djelovanje Službe Senata Prijestonice uređeno je Odlukom o obrazovanju, organizaciji i načinu rada Službe Senata Prijestonice.

Odluka o obrazovanju, organizaciji i načinu rada Službe Senata